REGULAMIN ważny od 24.05.2018r.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Zabawki Progresywne „Beata i Adam Rzeźnik” Adam Rzeźnik).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

1.       Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2.       Adres reklamacyjny:

Zabawki Progresywne „Beata i Adam Rzeźnik” Adam Rzeźnik

Majdan Sieniawski 378

37-534 Majdan Sieniawski

3.       Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem http://zabawkiprogresywne.pl/cms.php?id_cms=1 zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4.       Dane kontaktowe:

Zabawki Progresywne „Beata i Adam Rzeźnik” Adam Rzeźnik

Majdan Sieniawski 378

37-534 Majdan Sieniawski
e-mail: sklep@zabawkiprogresywne.pl
telefon: 885 176 045

5.       Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona  w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://zabawkiprogresywne.pl/cms.php?id_cms=1

6.       Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7.       Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8.       Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.       Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10.   Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11.   Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12.   Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13.   Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14.   Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

15.   Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16.   Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem http://zabawkiprogresywne.pl/cms.php?id_cms=1

17.   Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

18.   Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

19.   Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

20.   Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

21.   Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

22.   Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

23.   Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://zabawkiprogresywne.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

24.   Sprzedający:

Zabawki Progresywne „Beata i Adam Rzeźnik” Adam Rzeźnik

Majdan Sieniawski 378

37-534 Majdan Sieniawski
Nip 794-162-86-16


Regon:180462471, działalność gospodarcza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,

organ dokonujący wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Gminy Adamówka

25.   System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

26.   Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

27.   Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

28.   Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

29.   Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a.       nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b.       nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c.       nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d.       została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e.      została nieprawidłowo zamontowana i uruchomiona, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f.        nie ma właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

30.   Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

31.   Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

1.       Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2.       Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.       Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4.       Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5.       Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

6.       Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a.       potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b.       dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

7.       Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

8.       Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu zabawkiprogresywne.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

9.       Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

10.   Sprzedający nie stosuje się do żadnego kodeksu dobrych praktyk.

11. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu lub strony www.zabawkiprogresywne.pl przez Kupujących do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

1.       Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w dni robocze.

2.       W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a.      dodanie do koszyka produktu;

b.      wybór rodzaju dostawy;

c.      wybór rodzaju płatności;

d.      wybór miejsca wydania rzeczy;

e.      złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3.       Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4.       Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

5.       Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6.       Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7.       Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

8.       Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

9.       Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

10.Treści Umów zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres posiadania zarejestrowanego konta w Sklepie, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy. Każdy Kupujący po zalogowaniu do konta ma dostęp do wszystkich swoich Umów zawartych poprzez stronę Sklepu przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku konta treści Umów zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu są przechowywane przez system informatyczny Sklepu do upływu okresu odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy. 

§4 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 

1.       Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.       Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem http://www.zabawkiprogresywne.pl/formularzzwrotu.pdf lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4.       Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie innej niż pisemna.

5.       Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.       W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7.       Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8.       Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 1. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

10.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.   Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

12.   Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13.   Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14.   Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a.       w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e.       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f.        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g.       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h.       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§5 Rękojmia

 

1.       Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2.       Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 1. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a.       złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b.       złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a.       żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b.       żądać usunięcia wady.

 1. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 2. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 3. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 5. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt. 10.

 6. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 7. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a.       oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b.       oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c.       żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d.       żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 3. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 4. W terminach określonych w §4 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Konsumentowi zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 6. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 7. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 8. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1.       Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu jest Sprzedający.

2.       Klient dokonując Zamówienia w Sklepie i/lub rejestrując konto i/lub zapisując się do newslettera i/lub wypełniając formularz kontaktowy przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe. W przypadku złożenia Zamówienia bez rejestracji konta i/lub podania danych osobowych w formularzu kontaktowym podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy W przypadku rejestracji Konta i/lub zapisania się do subskrypcji newslettera podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest jego zgoda udzielona Sprzedającemu.

3. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu w którym zostały przekazane przez Klienta: dla potrzeb kontaktu z Klientem i/lub wykonania Umowy i/lub rejestracji konta i/lub wysyłki drogą mailowa informacji o charakterze handlowym, reklamowym, marketingowym (newsletter).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy i/lub kontaktu z Klientem i/lub i/lub rejestracji konta i/lub wysyłki newslettera. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w regulaminie bez uzyskania uprzedniej, odrębnej zgody Klienta.

5.Sprzedający informuje także, że Klient ma w każdym czasie prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Klienta cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klient ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

.6.       Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://zabawkiprogresywne.pl/cms.php?id_cms=5

 

§7 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu Klientom dokonywania zakupów w Sklepie, w szczególności z wykorzystaniem Konta a także na udostępnieniu usługi newslettera, usługi „Dodaj opinię”, a także możliwości polecania Towaru w serwisach społecznościowych wskazanych na stronach informacyjnych poszczególnych produktów. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Klientów.

 2. Korzystanie z usługi konta wymaga dokonania przez Klienta rejestracji i podania danych osobowych: imię i nazwisko, adres, telefon, ewentualnie inny adres dostawy, adres email będący jednocześnie loginem oraz ustalenia hasła. Na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania prawidłowej rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu. Każdy Klient może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie. Konto jest niezbywalne, Klientowi nie wolno korzystać z konta innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym loginu i hasła dostępu do konta.

 4. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Klienta, który wprowadzi adres e-mail w udostępnione w tym celu pole w Sklepie lub podczas dokonywania Zamówienia odhaczy właściwy check-box ze zgodą na zapisanie się do newslettera. Z chwilą subskrypcji newslettera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Klientem, a Sprzedającym na warunkach określonych w regulaminie.

 5. Usługa „Dodaj opinię” polega na umożliwieniu Klientowi zamieszczenia indywidualnej i subiektywnej opinii Klienta dotyczącej danego produktu na karcie, po uprzedniej jej akceptacji przez Sprzedającego. Klient nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

 6. Usługa polecania Produktu w serwisach społecznościowych wskazanych na karcie każdego z produktów polega na umożliwieniu Klientowi zarejestrowanemu w tym serwisie publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących Produktu. Klient nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

 7. Zamieszczając i/lub udostępniając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym regulaminie, Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia klientom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego.

 8. Każdy z Klientów ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

 9. Klienci nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest, także zamieszczanie przez Klientów jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.

 10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie konta, newslettera i pozostałych usług opisanych w niniejszym regulaminie, zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem konta, jednakże pozostaje to bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów, chyba że strony postanowią inaczej.

 11. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego, 
b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Klienta lub związanej z nimi działalności,

d. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta,

e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Klient w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym regulaminie, np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Klienci proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@zabawkiprogresywne.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Klienci proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub loginu, którym posługują się w dostępie do konta na stronie Sklepu oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

 2. Reklamacje dot. usług świadczonych droga elektroniczną rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

§ 8. Postanowienia końcowe

 

1.       Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2.       O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3.       Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin . W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI / SPORÓW

 1. W RAZIE NIE UZNANIA REKLAMACJI PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO KONSUMENT MOŻE SKORZYSTAĆ Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ. JEDNOCZEŚNIE SPRZEDAJĄCY WYJAŚNIA, ŻE SKORZYSTANIE Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ MA CHARAKTER NIEPRZYMUSZONY (DOBROWOLNY). SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA, ŻE PONIŻSZE ZAPISY REGULAMINU MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ ZOBOWIĄZANIA SPRZEDAJĄCEGO DO SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZWIĄZYWANIA SPORÓW I NIE STANOWIĄ ODGÓRNEJ ZGODY NA UDZIAŁ W TAKIM POSTĘPOWANIU PRZED PUBLICZNYM/NIEPUBLICZNYM PODMIOTEM ADR. DECYZJĘ O UDZIALE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO W PROCEDURZE POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZWIĄZYWANIA SPORÓW SPRZEDAJĄCY PODEJMUJE INDYWIDUALNIE W STOSUNKU DO KONKRETNEGO KONSUMENTA. ZGODĘ LUB BRAK ZGODY NA UDZIAŁ W TAKIM POSTĘPOWANIU SPRZEDAJĄCY WYRAŻA W PIŚMIE STANOWIĄCYM ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ KONSUMENTA.

 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR DOSTĘPNE SĄ POD ADRESAMI INTERNETOWYM URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. INFORMACJE TE SĄ RÓWNIEŻ DOSTĘPNE W SIEDZIBACH ORAZ NA STRONACH INTERNETOWYCH POWIATOWYCH (MIEJSKICH) RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, DO KTÓRYCH ZADAŃ STATUTOWYCH NALEŻY OCHRONA KONSUMENTÓW, WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW INSPEKCJI HANDLOWEJ.

 3. KONSUMENT POSIADA NASTĘPUJĄCE PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym.

 3. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym.

 4. Konsument ma możliwość zwrócenia się do Podmiotu Uprawnionego ( podmiot ADR), o którym mowa w art. 8 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 5. pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Wersja 3.0 (Majdan Sieniawski, 25 maja 2018)